REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla psów “PIES NA WAKACJACH”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu “PIES NA WAKACJACH” zwanym dalej „Konkursem” jest sklep NELSON-X.PL, FHU Sevana ul. Halicka 30/10 85-137 Bydgoszcz, NIP: 9532508123 (dalej „Organizator”).

2. Konkurs ma na celu promocję i reklamę sklepu nelson-x.pl

3. Organizator podejmuje samodzielnie obsługę Konkursu, w tym zebranie zgłoszeń do Konkursu, komunikację z Uczestnikami, zebranie danych do wysyłki nagród dla zwycięzców.

4. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej “Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”).

5. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą: Organizator oraz 1 osoby powołanej przez organizatora (dalej “Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa sprawdzi prawidłowe wykonanie zadania konkursowego pod względem formalnym (tj. w zakresie spełniania warunków udziału w Konkursie) oraz wyłoni Laureatów Konkursu w oparciu o kryteria określone w § 3 ust. 1 poniżej. W posiedzeniach Komisji, w tym posiedzeniach dotyczących wyłonienia Zwycięzców Konkursu, muszą uczestniczyć wszyscy członkowie Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji będą podejmowane większością głosów. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych.

6. Zdjęcie konkursowe należy zgłaszać w terminie od dnia 29.08.2020 od momentu pojawienia się postu konkursowego, do dnia 7.09.2020 do godziny 23:59:59.

7. Konkurs jest organizowany w mediach społecznościowych Facebook pod adresem www.facebook.com (dalej „Facebook”).

8. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs, w tym wydanie nagród do zwycięzców; każdy z uczestników biorąc udział w Konkursie musi akceptować zwolnienie Facebook z odpowiedzialności za przeprowadzenie i rozliczenie Konkursu.

9. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 165)

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie i zasady przyznawania Nagród

1. Uczestnikami w Konkursie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat najpóźniej w dniu zarejestrowania Zadania konkursowego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz które posiadają konto na portalu Facebook.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Zleceniodawcy, jak również członkowie najbliższych rodzin pracowników ww. podmiotów tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od dnia 29.08.2020 po opublikowaniu przez Organizatora posta konkursowego, do dnia 7.09.2020 do godziny 23:59:59:

a. umieścić zdjęcie konkursowe własnego psa z WAKACJI, umieszczone w postaci komentarza POD POSTEM Z PYTANIEM KONKURSOWYM.

Przy wyborze zwycięzców będą brane pod uwagę tylko zdjęcia opublikowane pod postem z pytaniem konkursowym. Można przesłać tylko 1 zdjęcie.

4. Zdjęcie konkursowe wstawione przez Uczestnika nie może naruszać regulaminu Facebook, nie może zawierać treści politycznych, religijnych, kontrowersyjnych społecznie, propagujących spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających oraz dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Ponadto zabrania się przesyłania odpowiedzi na pytanie konkursowe o innej tematyce niż tematyka Konkursu, nawiązujących do innych produktów, marek, znaków towarowych lub firm niezwiązanych z Organizatorem oraz już wcześniej publikowanych w mediach elektronicznych, w prasie, Internecie bądź w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych. Zabrania się w szczególności publikacji zdjęć już nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach. Zdjęcie konkursowe musi być autorskie, stworzone przez Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

5. zdjęcia konkursowe będą podlegały weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełnienia wymogu określonego w ust. 4 powyżej. Zdjęcia konkursowe zawierające treści wskazane w ust. 4 powyżej, niespełniające wymagań tam opisanych lub w inny sposób naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

6. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:

a. jest osobą pełnoletnią oraz zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie;

b. jest autorem zdjęcia konkursowego;

c. przysługują mu wszelkie autorskie prawa do zdjęcia konkursowego

d. wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie zdjęcia konkursowego w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie oraz na publikację zdjęcia konkursowego przez Zleceniodawcę Facebook w celu promocji Konkursu i ogłoszenia wyników;

e. zdjęcie konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych;

f. zdjęcie konkursowe nie zostało ani nie zostanie zgłoszone do udziału w innych konkursach, promocjach bądź działaniach promocyjnych lub reklamowych;

7. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe z winy Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a w przypadku gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia ww. podmiotów z odpowiedzialności oraz pokryje poniesione przez nie szkody.

8. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną zdjęcie konkursowe, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Jeśli zgłosi więcej, pod uwagę będzie brane jedynie pierwsze zdjęcie konkursowe dodane przez Uczestnika.

9. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie profili i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

10. Zdjęcie konkursowe musi być udostępnione publicznie pod postem konkursowym, w postaci opublikowanej przez Uczestnika, co najmniej przez cały okres trwania Konkursu. Usunięcie odpowiedzi na pytanie konkursowe lub jego modyfikacja oznacza rezygnację Uczestnika z Konkursu; taki Uczestnik traci prawo do Nagrody, jeżeli została już mu przyznana.

§ 3 Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu

1. Do dnia 15.09.2020 Komisja Konkursowa, kierując się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności, oraz zgodności z tematyką Konkursu, wyłoni 2 Zwycięzców , którym zostaną przyznane nagrody, o których mowa w § 4 ust. 1

2. Ogłoszenie Zwycięzców odbędzie się do dnia 15.09.2020. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o nagrodzie pod swoim zdjęciem konkursowym pod postem na Facebooku.

3. Zwycięzca zostanie ponadto powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną przesłaną na jego profil w serwisie Facebook w ciągu 4 dni roboczych od ogłoszenia wyników. Zwycięzca nie później niż do 20.09.2020 r. jest obowiązany do wskazania w odpowiedzi na ww. wiadomość imienia i nazwiska, numeru telefonu komórkowego oraz adresu do wysyłki nagrody , a także do podania odpowiedniego rozmiaru i koloru. Nagroda nie podlega wymianie ze względu na wybór przez Zwycięzcę nieodpowiedniego rozmiaru.

§ 4 Nagrody i zasady ich wydawania

1. Nagrodami w Konkursie są:

I miejsce – szelki Guard Strong z rączką lub bon o wartości 69 zł do wykorzystania w sklepie nelson-x.pl
II miejsce – szelki Guard Strong z rączką lub bon o wartości 59 zł do wykorzystania w sklepie nelson-x.pl

2. W związku z tym, że jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 zł, nagroda jest zwolniona z opodatkowania – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy z dnia 21 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80, poz. 350,Dz.U. z 2018 r. poz. 200).

3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

4. Nagroda nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

5. Prawo do nagrody jest niezbywalne.

6. Nagrody będą wysłane do Zwycięzców za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost w ciągu 14 dni od otrzymania danych adresowych niezbędnych do wysyłki nagrody.

7. Ostateczny termin odebrania nagrody to 20.09.2020 r.

8. Organizator zastrzega, iż nagrody będą wysyłane wyłącznie na adresy, podane przez Zwycięzca, pozostające w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Jeżeli Zwycięzca nie wskaże danych o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu we wskazanym tam terminie, podane dane będą niepełne, lub nie odbierze nagrody, Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody do Zwycięzcy wynikłe z powodu wadliwe wskazanego adresu do doręczeń (w tym podanie niepełnego adresu) lub za odbiór nagrody przez osobę trzecią (inną niż Zwycięzca) jeżeli nagroda została zaadresowana na adres wskazany przez Zwycięzca i do osoby (z imienia i nazwiska) wskazanej przez Zwycięzcę. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki z nagrodą, Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie elektronicznej przesłanej na adres mailowy info@nelson-x.pl o tytule maila: Reklamacja

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową na adres z którego została wysłana reklamacja, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

§ 6 Prawa autorskie i przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zdjęcia konkursowego – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, Dz.U. z 2017 r. poz. 880) oraz że przysługują mu lub najpóźniej z chwilą zgłoszenia Zadania konkursowego będą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia konkursowego oraz prawa pokrewne.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest FHU Sevana, ul. Halicka 30/10, 85-137 Bydgoszcz, NIP: 9532508123 (dalej „Organizator”).

3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem: info@nelson-x.pl

4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia oraz rozliczenia Konkursu, w tym do wybrania zwycięzców, poinformowania o liście zwycięzców, wysłaniu nagród do zwycięzców, rozpatrzenia reklamacji oraz na podstawie art. 6 ust. 1b RODO w celu wykonania zobowiązania dostarczenia nagrody do zwycięzcy (po wskazaniu przez niego kompletnych danych do wysyłki nagrody).

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników są Administrator, Organizator oraz jego upoważnieni pracownicy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony celem przekazania danych przez Uczestników do Administratora oraz czas niezbędny do realizacji ww. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu), chyba że zostanie przez Uczestnika zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w takim wypadku dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia takiego sprzeciwu; dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy przechowywane będą co najmniej przez czas potrzebny do jej wykonania. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, nagroda do laureata nie będzie mogła zostać wysłana i traci on prawo do takiej nagrody.

6. Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania nagrodya jeżeli zostanie przyznana.

7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych; kontakt: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w formie profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji), jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest dostępny w okresie od 29.08.2020 roku do 30.09.2020 roku na profilu NelsonXCom na portalu Facebook w formie notatki.

2. W celu wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości na adres info@nelson-x.pl

3. W przypadku przesłania ww. zapytania, odpowiedź na te zapytanie zostanie przesłana po dokładnym wyjaśnieniu sprawy, której zapytanie dotyczy, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zapytania.

4. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jak również do niewydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej nagrody.

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.